Efekty kampanii monitoringu klimatu w Kaplicy Boimów we Lwowie

Zakończyliśmy długookresową kampanię monitoringu mikroklimatu i diagnozy warunków ekspozycyjnych w Kaplicy Boimów we Lwowie, którą prowadził dr Marcin Strojecki. Marcin działał na zlecenie Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”.

Kaplica Boimów, a właściwie kaplica Trójcy Świętej i Męki Pańskiej, jest lwowskim zabytkiem wzniesionym w XVII wieku i służącym w późniejszych latach jako kaplica grobowa kupieckiej rodziny Boimów. Obecnie stanowi oddział Lwowskiej Galerii Obrazów. Więcej informacji o kaplicy można znaleźć tu.

Monitoring wnętrza kaplicy miał na celu określenie potencjalnych zagrożeń konserwatorskich wynikających z niestabilności mikroklimatycznej a pomiar dostarczył informacji o parametrach takich jak temperatura i wilgotność względna powietrza, stężenie dwutlenku węgla (CO2) oraz pyłu zawieszonego w powietrzu.

Choć we wnętrzu kaplicy Boimów obecnie nie ma typowych obiektów muzealnych, które byłyby wrażliwe na zmiany mikroklimatu, analizę niestabilności środowiskowych przeprowadzono w celu scharakteryzowania kaplicy jako potencjalnego miejsca przechowywania i eksponowania obiektów wrażliwych.

Efektem badań było określenie stabilności mikroklimatu w cyklu dobowym, średnio- i długookresowym (rocznym) oraz zależności warunków wewnątrz kaplicy od zmiany warunków atmosferycznych na zewnątrz, jak również ocena zagrożenia związanego z brudzeniem powierzchni architektonicznych.

Na podstawie wyników dr Strojecki opracował strategię kontroli warunków środowiska, która może zostać wykorzystana do skutecznej ochrony wnętrza kaplicy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *