Projekty badawcze

1. “PVCare – Strategie prewencji konserwatorskiej obiektów z poli(chlorku winylu)“, projekt finansowany w ramach programu CEUS we współpracy z NCN (Narodowe Centrum Nauki, nr 2020/39/I/HS2/00911) i ARRS (Słoweńska Agencja Badawcza, nr N1-0241), 2022-2024.
https://www.heritageresearch-hub.eu/project/pvcare/

2. “GRIEG-Craquelure – Model obrazów ze spękaniami wspierający ustalenie racjonalnych wytycznych środowiskowych w muzeach“, projekt finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2020, nr decyzji DEC-2019/34/H/HS2/00581, 2020-2024.
https://www.heritageresearch-hub.eu/project/grieg-craquelure/

3. “PRELUDIUM 19 – Opracowanie racjonalnych wytycznych środowiskowych na potrzeby krótkotrwałych wydarzeń religijnych, kulturalnych i komercyjnych w budynkach zabytkowych“, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr decyzji DEC-2020/37/N/HS2/01727/2, 2021-2023.
https://www.heritageresearch-hub.eu/project/preludium-19/

4. “IPERION HS – Integrating Platforms for the European Research Infrastructure ON Heritage Science” (Platformy integrujące europejską infrastrukturę badawczą w dziedzinie nauki o dziedzictwie kulturowym), projekt w ramach programu Komisji Europejskiej Horizon2020.
http://www.iperionch.eu/iperion-hs-a-new-horizon-2020-project-was-born/

5. “CollectionCare – Innowacyjne i ekonomiczne usługi monitorowania indywidualnych obiektów dziedzictwa kultury dla potrzeb prewencji konserwatorskiej w trakcie ekspozycji, przechowywania, manipulowania i transportu”, projekt CollectionCare w ramach Działania Innowacyjnego programu Horizon2020, H2020-NMBP-ST-IND-2018, umowa grantowa numer 814624, 2019-2022.

https://www.collectioncare.eu/the-project/

Celem projektu CollectionCare jest rozwój innowacyjnego oprogramowania komputerowego wspierającego podejmowanie decyzji dla potrzeb małych i średnich muzeów i kolekcji. Dane, na których podstawie zbudowane zostanie oprogramowanie, będą zbierane przy pomocy bezprzewodowych, ekonomicznych czujników, indywidualnie dla każdego obiektu.

6. “Innowacyjne i ekonomiczne usługi monitorowania indywidualnych obiektów dziedzictwa kultury dla potrzeb prewencji konserwatorskiej w trakcie ekspozycji, przechowywania, manipulowania i transportu”, projekt w ramach programu Komisji Europejskiej Horyzont2020, wspierany ze środków programu “Premia na Horyzoncie” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie umowy nr 814624.

7. “CRACQUELURE – Całościowy model mechaniczny starych warstw malarskich”, projekt Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, program „Polskie Powroty”, nr umowy PPN/PPO/2018/1/00004/U/00001, 2019-2022.
http://heritagescience.edu.pl/nawa-pl/

8. “HERIe – Rozwój oprogramowania do ilościowej oceny fizycznego zagrożenia obiektów zabytkowych przez wahania klimatyczne.” Opracowanie modelu pękania warstw malarskich w obrazach na płótnie oraz opracowanie modułu do obliczeń ryzyka odkształcenia lub zniszczeń wywołanych klimatem dla obiektów z pergaminu”, badania w ramach programu ‘Managing Collection Environments Initiative’ Instytutu Konserwacji Getty’ego, Los Angeles, 2019-2020.
http://herie.mnk.pl/Home/About

9. “SyMBoL – Zrównoważone zarządzanie budynkami zabytkowymi w perspektywie długookresowej”, projekt Norweskiej Rady Badań Naukowych, nr 274749, 2018-2021.
https://www.ntnu.edu/symbol/project-summar

10. “E-RIHS PL” – Współpraca badawcza w ramach Polskiego Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kultury oferującego dostęp do specjalistycznej infrastruktury badawczej instytucjom kultury w Polsce.
http://www.e-rihs.pl

11. “Rozwój oprogramowania HERIe – ilościowa ocena fizycznego zagrożenia obiektów zabytkowych przez wahania klimatyczne”, badania w ramach programu ‚Managing Collection Environments Initiative’ Instytutu Konserwacji Getty’ego, Los Angeles, 2017-2019.
https://www.getty.edu/conservation/our_projects/education/managing/

12. “DET-ART – Metoda nieinwazyjnego obrazowania rozkładu pierwiastków do badań dzieł sztuki”, projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy PBS3/A9/29/2015, 2015-2018.

13. “Przenoszenie i osiadanie pyłów w budowlach zabytkowych”, projekt badawczy w ramach umowy między Włoską Narodową Radą Badań Naukowych i Polską Akademią Nauk, 2014-2017.

14. “HERIVERDE – Efektywność energetyczna instytucji muzealnych i bibliotecznych”, projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy PBS2/A9/24/2013, 2013-2017.

15. “Mechanizm zniszczeń obrazów panelowych z uwzględnieniem struktury przyrostów rocznych drewna i rzeczywistych fluktuacji klimatu”, projekt Narodowego Centrum Nauki, nr umowy UMO-2001/01/B/HS2/02586, 2011-2015.

16. “PYŁY – Wpływ ogrzewania zabytkowych kościołów na przenoszenie i osadzanie pyłów”, projekt Narodowego Centrum Nauki, nr umowy UMO-2011/01/D/HS2/02604, 2011-2015.

17. “Nicolaus Haberschrack – pictor de Cracovia”, projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr umowy N N105 292139, 2010-2013.

18. “ROCARE – Cement romański dla nowych wysokich standardów odnowy zabytków architektury”, projekt 7. Programu Ramowego Badań Unii Europejskiej, nr umowy ENV-2007- 226898, 2009-2012.

19. “Opracowanie metody monitorowania rozwoju mikro uszkodzeń materiałów mineralnych stosowanych w zabytkowych obiektach architektury i rzeźby”, projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr umowy N N105 112938, 2009-2012.

20. “Emisja Akustyczna do monitorowania obiektów muzealnych jako uniwersalna metoda prewencji konserwatorskiej”, projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr umowy N N105 278536, 2009‑2012.

21. “SMOOHS – Inteligentne monitorowanie obiektów zabytkowych”, projekt 7. Programu Ramowego Badań Unii Europejskiej, nr umowy ENV-2007-212939, 2008-2011.

22. “ENVICONTROL – Zarządzanie kolekcją muzealną w oparciu o komputerowe modelowanie wpływu wahań mikroklimatu na obiekty zabytkowe”, projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Akcji COST – Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych, nr umowy 538/N-COST/2009/0, 2009-2011.

23. “POLIMERY – Zabytkowe obiekty drewniane impregnowane polimerami: zmiany strukturalne, ocena zagrożeń, strategia ochrony”, projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Akcji COST – Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych, nr umowy 519/N-COST/2009/0, 2009-2011.

24. “FIBER – Bezpośrednie monitorowanie odkształceń tkanin w celu ochrony zabytkowych obiektów tekstylnych i podobrazi”, projekt Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nr PL0267, 2008-2011.

25. “TeACH – Technologie i narzędzia oceny i diagnozy wpływu zanieczyszczeń powietrza na nieruchome i ruchome dziedzictwo kultury”, projekt 7. Programu Ramowego Badań Unii Europejskiej, nr umowy ENV-2007-212458, 2008-2011.

26. “NET-HERITAGE – Europejska sieć dotycząca programu badawczego w dziedzinie ochrony materialnego dziedzictwa kultury”  projekt 7. Programu Ramowego Badań Unii Europejskiej, nr umowy ENV-2007- 219301, 2008-2011.

27. “Nauka o drewnie w konserwacji dziedzictwa kultury”, Akcja COST IE0601, 2007-2011.

28. “Ustalenie norm dopuszczalnych fluktuacji mikroklimatu dla drewna polichromowanego”, projekt Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, współrealizowany przez Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym NIKU w Oslo, nr PL0086, 2007-2010.

29. “ProPaint – Poprawa ochrony obrazów podczas wystaw, przechowywania i transportu”, projekt 6. Programu Ramowego Badań Unii Europejskiej, nr umowy SSP-CT-2007-044254, 2008-2010.

30. “Chemiczne oddziaływania pomiędzy obiektami zabytkowymi a środowiskiem we wnętrzach”, Akcja COST D42, 2006-2010.

31. “ANOKSJA – Bezpieczna ekspozycja w muzeach dzieł sztuki wrażliwych na fotodegradację”, projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Akcji COST – Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych, nr umowy 193/N-COST/2008/0, 2008-2010.

32. “SENSORGAN – Układ czujników do wykrywania szkodliwych warunków dla instrumentów organowych”, projekt 6. Programu Ramowego Badań Unii Europejskiej, nr umowy SSPI CT- 2005-022695, 2006-2008.

33. “TECHKON – Wdrożenie technologii cementu romańskiego do praktycznej konserwacji zabytków”, projekt Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, nr umowy WKP_1/1.4.1/1/2005/8/8/222/2005/U, 2005-2008.

34. “IGNIS – Konserwatorskie systemy grzewcze dla zabytkowych kościołów”, projekt Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, nr umowy WKP_1/1.4.1/1/2006/93/93/648/2007/U, 2006-2008.

35. “NOAH’S ARK – Wpływ globalnej zmiany klimatu na dziedzictwo architektoniczne i krajobraz kulturowy”, projekt 6. Programu Ramowego Badań Unii Europejskiej, nr umowy SSP1-CT-2003-501837, 2004-2007.

Części ołtarza podczas prac konserwacyjnych
W trakcie konserwacji ołtarza w Kościele Mariackim w Krakowie braliśmy czyny udział w dyskusji na temat ryzyka związanego ze stabilnością mikroklimatu i stężeniem pyłu zawieszonego w powietrzu

36. “Właściwe ogrzewanie zabytkowych kościołów drewnianych – charakterystyka cyrkulacji powietrza, osadzania się pyłów, naprężenia drewna”, projekt w ramach umowy między rządami Polski i Flandrii, współrealizowany przez Centrum Mikroanaliz i Analiz Śladowych Uniwersytetu w Antwerpii oraz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, 2004-2006.

37. “Cement romański do właściwej konserwacji zabytków architektury”, projekt 5. Programu Ramowego Badań Unii Europejskiej,  nr umowy EVK4-2001-00159, „ROCEM”, 2003-2006.

38. “Właściwe systemy grzewcze zapewniające komfort ludziom i ochronę dzieł sztuki przechowywanych w kościołach”,  – projekt 5. Programu Ramowego Badań Unii Europejskiej,  nr umowy EVK4-2001-00007, „FRIENDLY HEATING”, 2002 – 2005.

39. “Ochrona i konserwacja zabytkowych tynków cementowych”, projekt Inicjatywy EUREKA (program EUROCARE), nr EU 1382, „EUROPLASTER”, 1997 – 1999.

40. “Sztuczny marmur epoki baroku: wpływy środowiska, niszczenie, ochrona”, projekt 4. Programu Ramowego Unii Europejskiej, nr umowy ENV 4-CT95-0103, „ENVIART”, 1996 – 1998.

41. “Określenie wpływu zanieczyszczeń atmosfery na korozję materiałów budowlanych – łatwo rozpuszczalne siarczany i azotany”, projekt Komitetu Badań Naukowych, nr umowy N 7 S103 049 05, 1994 – 1995.

42. “Zapezpieczenie przed niszczeniem Kopalni Soli w Wieliczce”, polsko – amerykański program badawczy, II Wspólny Fundusz Marii Skłodowskiej – Curie, przy wsparciu finansowym UNESCO, program realizowany w dwóch etapach w latach 1991-1994 i 1996-1997.

43. “Wpływ zanieczyszczeń powietrza na budowle zabytkowe Europy”, projekt wspierany finansowo przez Volvo Car Company i Szwedzki Instytut Studiów Klasycznych w Rzymie, 1985 – 1987.