Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP  PAN) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (http://heritagescience.edu.pl/) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r., ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności internetowych i mobilnych aplikacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 oraz z uwzględnieniem wymogów dla podmiotów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://heritagescience.edu.pl/

Status pod względem zgodności

Strona internetowa http://heritagescience.edu.pl/ jest częściowo zgodna z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • strona nie posiada możliwości zmiany wielkości czcionek,
  • opublikowane na stronie zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,
  • multimedia dostępne na stronie nie posiadają audiodeskrypcji oraz napisów rozszerzonych.

Wyłączenia:

  • strona nie posiada możliwości zmiany wielkości czcionek,
  • zdjęcia nie posiadające opisu alternatywnego mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • multimedia nie posiadające audiodeskrypcji oraz napisów rozszerzonych mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Aktualna strona internetowa została utworzona i uruchomiona 11.2018. Podlega ona ciągle procesowi rozwoju i dostosowywania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa http://heritagescience.edu.pl/ nie zapewnia obsługi standardowych klawiszy i kombinacji skrótów (klawiszy dostępu), zależnie od przeglądarki internetowej oraz zainstalowanego systemu operacyjnego.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.01.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
pod adresem mailowym:      dostepnosc@ikifp.edu.pl
lub dzwoniąc na numer telefonu:     +48 12 695 101 lub +48 12 695 120.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Instytut powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Instytut poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające
Data publikacji strony internetowej: 5.11.2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji:     16.11.2020

Dane teleadresowe podmiotu publicznego
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
ul. Niezapominajek 8
30-239 Kraków
Telefon: +48 12 6395 101
E-mail: sekretariat(at)ikifp.edu.pl
Strona internetowa: http://www.ik-pan.krakow.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, zlokalizowany jest przy ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków.


Dostęp do budynku  Instytutu realizowany jest przez bramę i znajdująca się obok furtkę dla pieszych. Brama i furtka pozostają otwarte w godzinach 6.00-22.00, w pozostałych godzinach wejście na teren Instytutu jest możliwy po kontakcie z portiernią, telefonicznie (+48 12 6395 111) lub za pomocą umieszczonego na bramie dzwonka.

Na terenie Instytutu znajdują się miejsca parkingowe, a wśród nich, bezpośrednio przed wejściem do Instytutu (3m), wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nie ma szlabanu przy wjeździe i nie pobiera się opłat za parkowanie na terenie Instytutu.
Do budynku wchodzi się przez główne drzwi, z wybetonowanego podjazdu, po pokonaniu trzech schodów. Niezależnie od tego z prawej strony głównego wejścia znajduje się pochylnia dla wózków. Zarówno przy parkowaniu jak i wejściu do budynku Instytutu osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy służb dyżurujących 24/7 na portierni.  
Po prawej stronie od wejścia znajduje się portiernia, a obok niej szatnia, obsługiwana przez pełniących dyżur portierów.

Pokoje biurowe i laboratoria zlokalizowane są na poziomie: piwnic, parteru i I pietra. Sekretariat, pokoje administracji i sale wykładowe zlokalizowane są na I piętrze. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku Instytutu udziela na prośbę, pełniący dyżur pracownik portierni.

Na poziomie piwnic, parteru i piętra znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych wyposażone w uchwyty.
Wewnątrz budynku nie ma przeszkód, stanowiących ograniczenie w swobodnym ruchu. Przestrzenie komunikacyjne budynku Instytutu są wolne od barier poziomych i pionowych. Komunikacja pozioma odbywa się korytarzami, położonymi na jednym poziomie, komunikacja pionowa realizowana jest przez schody i windę. Wejście do windy osobowej znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego do budynku. Szerokość drzwi windowych oraz kabiny, spełnia normy wymagane dla osób z niepełnosprawnością ruchową  oraz niewidomych i słabowidzących.

Informacja dodatkowe

Na terenie budynku można poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych czy słabowidzących.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Pracownicy portierni udzielają wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej ruchowo, niewidomej lub niedowidzącej. Na każdym poziomie powołani są funkcyjni, którzy czuwają i nadzorują przebieg ewentualnej ewakuacji, a w razie potrzeby udzielają pomocy w swoich strefach. Dodatkowo, poszczególne służby administracyjne są gotowe odpowiedzieć na wniosek osób z potrzebami.