Zasoby

  • Oprogramowanie HERIe do ilościowej oceny fizycznego zagrożenia obiektów zabytkowych przez wahania klimatyczne zaimplementowane na platformie internetowej herie.pl 

  • Emisja akustyczna (EA) jest nieniszczącą metodą do śledzenia narastania pęknięć w strukturze materiału poddanemu deformacji lub wewnętrznemu naprężeniu. Metoda opiera się na monitorowaniu energii mechanicznej uwalnianej w postaci fal sprężystych podczas pękania materiału. Energia ta przechodzi przez materiał w postaci ultradźwiękowych i słyszalnych fal dźwiękowych i mierzy się ją na powierzchni obiektu przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego (mikrofonu). Dzięki cyfrowemu rejestrowaniu i przetwarzaniu poszczególnych zdarzeń EA w czasie rzeczywistym, metoda umożliwia nie tylko stałe monitorowanie propagacji pęknięć, ale i przewidywanie makro uszkodzeń, które poprzedza zauważalny wzrost poziomu aktywności EA.

  • Interferometria plamkowa wyznacza rozkład odkształceń na badanej powierzchni na podstawie analizy prążków powstałych poprzez interferencję dwóch wiązek światła na matowej powierzchni. Ponieważ wskutek rozproszenia koherentnego światła na matowej powierzchni powstają charakterystyczne plamki (spekle), interesujące nas prążki interferencyjne nie są widoczne gołym okiem i zarejestrowane obrazy wymagają obróbki cyfrowej w celu wydobycia informacji. Stąd pełna nazwa metody to DSPI (Digital Speckle Pattern Interferometry). Metoda jest przydatna do badania pola odkształceń z dużą dokładnością. Stąd naturalnym jej zastosowaniem w obszarze ochrony zabytków są pomiary materiałowe, na przykład wilgotnościowej zmiany wymiarowej czy rozszerzalności termicznej materiałów, w których pole odkształceń jest niejednorodne, jak w przypadku materiałów kompozytowych czy drewna.

  • Cyfrowa korelacja obrazów to technika służąca do wyznaczana pola odkształceń spowodowanych zmianą temperatury lub wilgotności względnej lub też odziaływaniem mechanicznym.  Polega na porównaniu dwu obrazów zarejestrowanych przed i po poddaniu badanego obiektu na działanie bodźca. Zastosowanie algorytmów komputerowych pozwala wyliczyć transformacje matematyczną przekształcającą jeden obraz w drugi i na jej postawie wyznacza się pole odkształceń.  Metoda ta jest znacznie mniej skomplikowana i szybsza w użyciu niż interferometria plamkowa, ale jest też mniej dokładna. Do jej poprawnego działania badana powierzchnia nie może być jednobarwna, musi też zwierać zróżnicowane elementy.  

  • Mikrowaga próżniowa firmy CI Precision do wyznaczania izoterm sorpcji pary wodnej. Standardowa naważka analizowanego materiału – 0.1 g, maksymalna naważka 5 g, rozdzielczość 1 μg, maksymalny zakres zmian masy +/- 500 mg. Wyposażona w układ próżniowy do odgazowywania próbki, automatyczny układ dozowania pary wodnej i sterowania pomiarem izoterm adsorpcji i desorpcji. Regulacja temperatury termostatem w zakresie od 5 – 50 oC. Możliwość równoległego pomiaru wilgotnościowych zmian wymiarowych materiału (pęcznienia i skurczu) w komorze podłączonej do układu odgazowywania i dozowania pary wodnej.  

  • Oprogramowanie COMSOL Multiphysics™ z pakietami transportu ciepła i mechaniki strukturalnej do modelowania dyfuzyjnego transportu pary wodnej i powstających naprężeń/odkształceń w obiektach zabytkowych.

  • Baza danych z izotermami sorpcji pary wodnej i wilgotnościowego pęcznienia/skurczu dla materiałów zabytkowych – 25 gatunków drewna występujących w obiektach dziedzictwa, różnych rodzajów papieru, tektury, pergaminu, zapraw klejowych, laki japońskiej, warstw malarskich.

  • Baza danych z właściwościami mechanicznymi materiałów zabytkowych – różnych rodzajów drewna, papieru, pergaminu, zapraw klejowych, laki japońskiej, warstw malarskich.