Tematy i metody badawcze

  • Doświadczalne wyznaczanie właściwości materiałów tworzących obiekty dziedzictwa – drewna, zapraw i powłok malarskich, pergaminu, papieru – potrzebnych do modelowania odpowiedzi temperaturowej i wilgotnościowej obiektów, oraz określania ich podatności na uszkodzenia fizyczne: sorpcji pary wodnej, rozszerzalności wilgotnościowej, dyfuzyjnego transportu i emisji powierzchniowej pary wodnej, zależności naprężenie-odkształcenie, odporności na pękanie oraz na uszkodzenia zmęczeniowe.

  • Analiza zależności czasowych odpowiedzi obiektów zabytkowych na zmiany parametrów mikroklimatu, przy wykorzystaniu metody elementów skończonych do modelowania procesów transportu pary wodnej oraz rozkładu odkształcenia i naprężenia w strukturze obiektów, jako narzędzie ilościowej oceny ich zagrożenia przez uszkodzenia fizyczne.

  • Bezpośrednie monitorowanie powstawania uszkodzeń fizycznych wywołanych niestabilnością klimatu, służące obiektywnej ocenie bezpieczeństwa dzieł sztuki w ich rzeczywistym otoczeniu, przy zastosowaniu metod akustycznych i optycznych.

Obserwacje warstw obrazu olejnego wykonane metodą mikrotomografii rentgenowskiej (micro-CT) przez Patricka Kékicheff , Dyrektora ds. Badań, Institut Charles Sadron, Uniwersytet w Strasburgu, współpracującego z Grupą Badań nad Dziedzictwem Kultury
  • Monitorowanie stężenia pyłu zawieszonego we wnętrzach obiektów zabytkowych i muzeów, analiza szczelności przegród budowlanych, efektywności procesu filtracji i szybkości osiadania pyłu. Rozwój metod służących pomiarowi lokalnych prędkości osiadania pyłu prowadzącego do brudzenia powierzchni architektonicznych i dzieł sztuki.

  • Opracowywanie strategii regulacji klimatu w muzeach i budynkach zabytkowych łączących optymalną ochronę wyposażenia i zbiorów z oszczędnością energii zużywanej przez systemy służące tej regulacji.