Osiągnięcia praktyczne

 • Monitorowanie mikroklimatu i diagnoza warunków ekspozycyjnych w Kaplicy Boimów we Lwowie na zlecenie Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” (2020-2021).

 • Współudział w opracowaniu nowej edycji wytycznych Amerykańskiego Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji ASHRAE dotyczących warunków środowiska w muzeach, archiwach i bibliotekach, Rozdział 23 „Museums, Galleries, Archives and Libraries” (2019).

 • Długookresowe monitorowanie poziomu zapylenia w 12 zabytkowych kościołach (2011-2019).

 • Długookresowe monitorowanie powstawania uszkodzeń w zabytkowych meblach w historycznej rezydencji Knole w hrabstwie Kent, w Wielkiej Brytania, przy użyciu metody emisji akustycznej w ramach projektu konserwatorskiego National Trust (2015-2018).

Czujniki do monitoringu emisji akustycznej montujemy w sposób niewidoczny dla zwiedzających i bezpieczny dla obiektu. Na zdjęciu powyżej sensory umieszczone w XVIII-wiecznej francuskiej komodzie w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie. Analogiczny system monitorujący znajduje się w Knole House.
 • Długookresowe monitorowanie stężenia pyłu zawieszonego w Muzeum Diecezjalnym w Udine, Włochy w celu oszacowania szybkości brudzenia malowideł ściennych Giambattisty Tiepolo (2016-2018).

 • Współudział w opracowaniu normy europejskiej PN-EN 15759-2:2018-03 „Konserwacja dziedzictwa kulturowego – Warunki klimatyczne we wnętrzach – Część 2: Regulacja wentylacji w ochronie budynków zabytkowych i zbiorów”, w ramach prac Komitetu Technicznego 346 „Konserwacja Dóbr Kultury”, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN (2018).

 • Analiza mikroklimatu w Teatrze Królewskim i Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii Łazienek Królewskich w Warszawie, w celu diagnozy długoterminowej stabilności warunków i ich fluktuacji krótkookresowych w czasie uroczystości i spektakli (2017).

 • Ocena warunków i zagrożeń środowiskowych oraz zużycia energii przez systemy regulacji tych warunków w Muzeum Historii Naturalnej Peabody Uniwersytetu Yale, New Haven, USA (2015-2017).

 • Ocena stabilności zdeformowanego obiektu Marcela Duchampa ‘Little Large Glass’ w Galerii Sztuki Uniwersytetu Yale, New Haven, USA (2015-2017).

 • Monitorowanie warunków oświetleniowych i ocena zagrożenia obiektów wrażliwych na działanie światła w Centrum Sztuki Brytyjskiej Uniwersytetu Yale, New Haven, USA (od 2016).

 • Ocena warunków środowiskowych i zużycia energii w Galerii Sztuki Uniwersytetu Yale, New Haven, USA (2015-2016).

strona główna słownika
Strona główna Słownika Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki dostępna pod adresem www.artrestorationdictionary.pk.edu.pl
 • Opracowanie strategii regulacji klimatu w dawnym budynku Zbrojowni Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych dla Muzeum Wende, Los Angeles (2015).

 • Ocena warunków mikroklimatycznych w otoczeniu tryptyku Hansa Memling ‘Sąd Ostateczny’ w Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz analiza spójności warstwy malarskiej dzieła przy użyciu interferometrii plamkowej (2014-2015).

 • Opracowanie koncepcji energooszczędnego magazynu dla Archiwum Narodowego w Krakowie (2014-2015).

 • Opracowanie metodyki kompleksowej analizy ryzyka dla zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, wyodrębnienie najbardziej zagrożonych części zbiorów i określenie możliwych działań ochronnych (2012-2015).

 • Pomiar warunków środowiskowych w kaplicy pod wezwaniem św. Michała i przyległych pomieszczeniach w zamku w Pieskowej Skale, Oddziale Zamku Królewskiego na Wawelu, w celu określenia zagrożeń i strategii ochrony (2014-2015).

 • Monitorowanie narastania uszkodzeń w obiektach eksponowanych w Galerii Mebli Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie przy użyciu metody emisji akustycznej oraz interferometrii plamkowej (2013-2015).

 • Opracowanie koncepcji energooszczędnego magazynu dla Muzeum Narodowego w Krakowie (2014).

 • Monitorowanie mikroklimatu w celu opracowanie koncepcji ochrony podziemnej przestrzeni ekspozycyjnej w kolegiacie w Wiślicy, zawierającej unikatową rytowaną posadzkę romańską – projekt Światowego Funduszu Ochrony Zabytków z Nowego Jorku (2002-2003 oraz ponownie 2013-2014).

 • Badania stanu zachowania fragmentów średniowiecznych malowideł nubijskich pochodzących z Faras ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, przy użyciu nieinwazyjnych metod optycznych – termografii i interferometrii plamkowej (2013).

 • Monitorowanie mikroklimatu i warunków ekspozycyjnych w pomieszczeniach Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w celu analizy zagrożeń i określenia strategii ochrony (2012-2013).

 • Analiza warunków środowiskowych w salach Zamku Królewskiego na Wawelu w celu analizy zagrożeń i określenia strategii ochrony zbiorów (2008-2009 oraz 2012-2013).

 • Opracowanie koncepcji programu badawczego i przeprowadzenie badań ‘Damy z Gronostajem’ Leonarda da Vinci ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie (2012).

 • Współudział w opracowaniu normy europejskiej PN-EN 15759-1:2012 Konserwacja dóbr kultury — Klimat wewnętrzny — Część 1: Wytyczne dotyczące ogrzewania kościołów, kaplic i innych miejsc kultu, w ramach prac Komitetu Technicznego 346 „Konserwacja Dóbr Kultury”, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN (2012).

 • Współudział w opracowaniu normy europejskiej PN-EN 15757:2012 – Konserwacja dóbr kultury – Wymagania dotyczące temperatury i wilgotności względnej w ograniczaniu mechanicznych uszkodzeń organicznych materiałów higroskopijnych powodowanych oddziaływaniem klimatu, w ramach prac Komitetu Technicznego 346 „Konserwacja Dóbr Kultury”, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN (wersja polska 2012).

 • Biały Dom w zespole pałacowo-ogrodowym Łazienek Królewskich w Warszawie – badania, diagnoza, propozycje postępowania konserwatorskiego (2011).

 • Monitorowanie mikroklimatu pomieszczeń Pałacu Wielkich Mistrzów, Wielkiego Refektarza i Infirmerii w Muzeum Zamkowym w Malborku w celu diagnozy zagrożeń zbiorów niestabilnością warunków wilgotnościowych; wdrożenie regulacji klimatu (2006-2008 oraz 2010).

 • Monitorowanie mikroklimatu w grocie św. Pawła w Efezie, Turcja, i opracowanie koncepcji ograniczenia kondensacji wody na znajdujących się w jej wnętrzach wczesnochrześcijańskich freskach. Ekspertyza na rzecz Austriackiej Misji Archeologicznej w Efezie (2005-2008).

 • Mechanizm korozji metalowych sarkofagów królewskich w kryptach Grobów Królewskich Katedry Metropolitalnej na Wawelu – roczne monitorowanie warunków mikroklimatycznych w celu określenia zagrożeń i strategii ochrony (2007-2008).

 • Monitorowanie mikroklimatu w kościele o.o. Bernardynów p.w. Zwiastowania NMP w Skępem, w celu określenia optymalnych warunków działania ogrzewania konserwatorskiego (2006-2008).

 • Ocena zagrożeń unikatowego obiektu z laki japońskiej – skrzyni rodziny Mazarin ze zbiorów Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie na drodze określenia adsorpcji i dyfuzji pary wodnej oraz wilgotnościowych zmian wymiarowych materiałów występujących w obiektach z laki japońskiej. Ekspertyza na rzecz Muzeum w ramach wieloletniego programu badań i konserwacji skrzyni (2005-2008).

siatka spękań na powierzchni skrzyni z japońskiej laki
Siatka spękań na powierzchni skrzyni rodziny Mazarin ze zbiorów Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie.
 • Monitorowanie parametrów mikroklimatycznych w zabytkowym kościele drewnianym w Szalowej w celu określenia wpływu ogrzewania promiennikowego na wnętrze (2004-2005).

 • Określenie wpływu wilgoci na polichromowane drewno; roczne monitorowanie parametrów mikroklimatycznych w zabytkowym kościele drewnianym w Dębnie Podhalańskim w celu określenia zagrożeń i strategii ochrony, projekt Światowego Funduszu Ochrony Zabytków z Nowego Jorku (1999-2000).

 • Wyznaczenie sorpcji pary wodnej i wilgotnościowej zmiany wymiarowej skór będących podłożem zabytkowych kurdybanów w salach Zamku Królewskiego na Wawelu; roczne monitorowanie warunków mikroklimatycznych w Sali Pod Ptakami w celu określenia zagrożeń i strategii ochrony zespołu kurdybanów (1997-1998).

 • Mechanizm niszczącego działania wilgoci i soli na stiukomarmur epoki baroku – w ramach programu badań i prac konserwatorskich w Mauzoleum Piastów Śląskich w Krzeszowie (1996-1999).

 • Skład i struktura zabytkowych zapraw cementowych końca XIX i początku XX wieku – w ramach programu badań elewacji Pałacu i Fabryki I. K. Poznańskiego w Łodzi (1995-1996).

 • Analiza zawartości łatwo rozpuszczalnych chlorków i azotanów w zabytkowych tynkach oraz mechanizm ich oddziaływania z parą wodną – w ramach konserwacji zasolonych murów Sieni Wjazdowej Zamku Królewskiego na Wawelu (1993-1994).

 • Mechanizm korozji siarczanowej prowadzącej do niszczenia wątków ceglanych – w ramach konserwacji elewacji Ratusza Głównego Miasta Gdańska (1992-1993).

 • Mechanizm korozji siarczanowej dolomitu; rozpuszczanie, transport i krystalizacja siarczanów magnezu w przestrzeni porowatej kamienia; metody skutecznego usuwania produktów korozji – w ramach konserwacji 3 bram barokowych w murze Katedry Metropolitalnej na Wawelu (1992-1993).

 • Oddziaływanie zoli krzemionkowych z powierzchnią porowatych wapieni i tynków; krzemionkowe powłoki zapobiegające korozji siarczanowej – w ramach konserwacji elewacji kaplicy Bp. Konarskiego Katedry Metropolitalnej na Wawelu (1991).