Pytania i hipotezy badawcze

Projekt PVCare skupia się na następujących pytaniach badawczych:

  • Jakie procesy niszczenia obiektów z PVC są najczęściej obserwowane w kolekcjach?
  • Czy możliwe jest komputerowe modelowanie żółknięcia PVC, powierzchniowej akumulacji plastyfikatora, a także spękań?
  • Czy na podstawie modeli obliczeniowych można opracować wytyczne dotyczące prewencji konserwatorskiej?

Główną hipotezą tego projektu jest możliwość utworzenia funkcji opisujących nagromadzenie przebarwień, migrację plastyfikatorów i naprężenia powierzchniowe w oparciu o właściwości materiału i warunki środowiskowe podczas ciemnego przechowywania. Biorąc pod uwagę ilość dotychczasowych prac nad degradacją PVC, zaproponowano szereg eksperymentów naukowych, aby jednoznacznie zbadać te procesy, które są powszechne podczas zaawansowanych stadiów degradacji PVC, a tym samym szczególnie interesujących dla konserwatorów kolekcji. Postawiono również hipotezę, że znajomość funkcji uszkodzeń będzie stanowiła wsparcie w podejmowaniu decyzji z zakresu prewencji konserwatorskiej.